Untitled Document

ประวัติความเป็นมา

สถาบันความเป็นเลิศด้านบัวในระดับนานาชาติ

      สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยยกฐานะขึ้นมาจากสถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

1) เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญด้านบัว ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
2) สนับสนุนการจัดการศึกษา
3) พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
4) บริการวิชาการแก่สังคม
5) อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน