Untitled Document

บุคลากร สถาบันบัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ.นพชัย ชาญศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

เบอร์โทร 081-371-0187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษดา สมิตะสิริ

รองผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

เบอร์โทร 082-200-9013

งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุวดี บุญฉิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 083-078-3412

นางสาวนฤมล นินนาทนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

เบอร์โทร 065-231-2729

งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายวิทวัส ชูวงค์

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทร 082-768-0542

นายมนัส อารีย์

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทร 086-839-6719

งานวิจัยและพัฒนา

นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง

อาจารย์

เบอร์โทร 081-006-4435

นางสาวพรนัชชา ชอบธรรม

นักวิขาการเกษตร

เบอร์โทร 089-745-9061

นางสาวณัฐหทัย แซ่ย่าง

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทร 084-776-7460

งานอนุรักษ์พันธุกรรมบัว

นายณัฐวุฒิ รอดบุตร

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทร 090-253-0681

นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทร 094-939-2921

นายอนุรักษ์ ปั่นไทยวงศ์

คนงาน

เบอร์โทร 085-392-2063

นายณัฐวุฒิ หนุนดี

คนงาน

เบอร์โทร 099-348-4317

นายอาทิตย์ พานาสันต์

คนงาน

เบอร์โทร 099-3731239