Untitled Document

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันความเป็นเลิศด้านบัวในระดับนานาชาติ


พันธกิจ

1) บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

2) สนับสนุนการจัดการศึกษา

3) พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

4) บริการวิชาการแก่สังคม

5) อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน