ผู้บริหารสถาบันบัว

ที่ปรึกษาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์

ผลงาน ได้รับรางวัลจากการส่งบัวลูกผสมเข้าประกวดจัดโดยสมาคมบัวและสวนไม้น้ำนานาชาติ (The InternationalWaterlily and Water Gardening Society) และสมาคมบัวหลวงและบัวสายนานาชาติ (The World Lotus andWaterlily Association) มาแล้ว 25 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล รางวัลรองยอดเยี่ยม 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 6 รางวัล และรางวัลขวัญใจประชาชนอีก 9 รางวัล

ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง

ผลงาน 1. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่างๆ เช่น บัวประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ
เท้ายายม่อม ฯลฯ มานานกว่า 12 ปี
2 รางวัล ยอดเยี่ยม การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง
การเปรียบเทียบระบบไบโอรีแอคเตอร์ที่มีผลต่อเนื้อเยื่อบัวผันลูกผสม
ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17

รองผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น

ผลงาน การศึกษาชนิดของของดิน
และปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง(รายงานผลวิจัย). ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.

งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิชาการเกษตร

นางสาวณัฐหทัย แซ่ย่าง

คนงาน

นางสาวเสาวนีย์ แซวประโคน

งานวิจัยและพัฒนา

นักวิชาการเกษตร

Name

นักวิชาการเกษตร

นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

นางสาว นฤมล นินนาทนนท์

งานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุวดี บุญฉิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสมปอง นวมสุวรรณ

คนงาน

นางสาวภัทราภรณ์ สงนุ้ย

งานอนุรักษ์พันธุกรรมบัว

นักวิชาการเกษตร

นายมนัส อารีย์

คนงาน

นางสาวแพรวนิภา ชาวกัญหา

นักวิชาการเกษตร

นายวิทวัส ชูวงค์

คนงาน

นางสาวน้ำค้าง กล่อมดี

นักวิชาการเกษตร

นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง

คนงาน

นายอนุพล สีแจ้ง