“มทร.ตะวันออก ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชม 3 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) นำโดย คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เเละคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 3 ศูนย์ ได้แก่ ความเป็นเลิศ ศูนย์เเบบครบวงจรบัว ชมวีดิทัศน์เเนะนำสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมบัวเเชมป์โลกของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกในเรือนกระจก ชมห้องนิทรรศการพันธ์บัวราชมงคลตะวันออก เเละผลผลิตจากบัวราชมงคลตะวันออก ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อบัวราชมงคลตะวันออก ฯลฯ ลำดับต่อจากนั้นเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ด้านนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบปลูกผักสดไนเตรต ต่อจากนั้น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ด้านวัตกรรมเเละเทคโนโลยี ศูนย์ทดสอบผลผลิตเกษตรเเละผลิตภัณฑ์ ชมการสาธิตการสกัดสารจากสมุนไพร การเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เเละห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัสดุเเละผลิตภัณฑ์ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน พิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่น เเละมีความเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์เเละได้รับการยอมรับ สามารถสร้างประโยชน์ในการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศษฐกิจ เเละสิ่งเเวดล้อม รวมทั้งการเเก้ปัญหาให้กับเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม”

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin