ปรัชญา
“สืบสานตำนานบัวสู่นวัตกรรม”

 

วิสัยทัศน์
สถาบันบัวที่มีความเป็นเลิศในระดับโลก

(พันธกิจ)

1.สนับสนุนการเรียนการสอน

2.พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบัว

3.บริการวิชาการแก่สังคม

4.อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน

5.การพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของสถาบัน