สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการศึกษาด้านบัวอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาตลอดระยะเวลา30ปี ริเริ่มโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมบัวในภาควิชาพืชศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 ต่อมาได้มีการจัดตั้งให้เป็นสถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยีสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรรมชาติเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะและความชำนาญด้านบัวตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

  2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวพร้อมทั้งนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

  3. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมทั้งพันธุ์พื้นเมืองของไทยและจากแหล่งต่างใช้ในการอ้างอิงรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์พันธุกรรมตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์บัวในระดับประเทศและนานาชาติ

  4. เพี่อเป็นแหล่งจัดแสดงสายพันธุ์บัวหายาก พันธุ์บัวสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพันธุ์บัวที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนนักวิชาการ และบุคคลทั่วไป

  5. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวนพฤกษศาสตร์ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย