1. เปิดให้เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาพันธุ์บัวต่างๆกว่า 500 สายพันธุ์


  2. ให้คำปรึกษาการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษาบัวประดับ


  3. ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัว อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอบรมการปลูกบัวประดับ


  4. จำหน่ายพันธุ์บัวและผลิตภัณฑ์จากบัว(บัวอบแห้งในโหลแก้ว)


  5. รับบริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


  6. ให้เช่าอาคารในการจัดประชุมสัมมนา