1. เปิดให้เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาพันธุ์บัวต่างๆกว่า 500 สายพันธุ์

  2. ให้คำปรึกษาการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษาบัวประดับ

  3. ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตถัณฑ์จากบัว

  4. จำหน่ายพันธุ์บัวและผลิตภัณฑ์จากบัว(บัวอบแห้งในโหลแก้ว)

  5. รับจ้างเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  6. ให้เช่าอาคารในการจัดประชุมสัมมนา