ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ  เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยมีดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ  และได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ“การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บัวและยกระดับการศึกษานานาชาติ” และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบัว ซึ่งบรรยายพิเศษโดย                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสำคัญยิ่งในการก่อตั้งและพัฒนาสถาบันบัวฯ

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin