ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ.นพชัย ชาญศิลป์ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและได้เข้าพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin