เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคุณชัยวุฒิ สิริเติมทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคณะผู้ติดตาม จำนวน 8 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกพร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับ

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin