เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ ประธานกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ และทีมนักพฤษศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เพื่อหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกพร้อมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับ

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin