วันที่ 29 มีนาคม 2566 พ.ต.ต.หญิง สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร จำนวน 34 ท่าน จากกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมี รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดจำแนกบัวเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศกาลบัวและแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin