วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ วารีวนิช รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจำนวน 30 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมี อาจารย์ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และบุคลากรสถาบันบัวฯ ให้การต้อนรับ

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin